Waarover gaat het?

De jongeren aan het woord laten om te weten hoe ze de toekomst zien!

Dit is het doel van het project « Hoe zie ik mijn wereld in 2030 ? », dat in januari 2010 door de Stichting P&V werd gelanceerd.
De jongeren die vandaag tussen 16 en 26 jaar zijn, zullen in 2030 tussen 36 en 46 jaar oud zijn ; wat zijn hun plannen, vrees, hoop en ideeën voor onze wereld en hun persoonlijke verlangens?
Voor hen ligt het jaar 2030 ergens in een verre toekomst. Nochtans is het vandaag dat de jongeren onze wereld van morgen voorbereiden. Hoe zien ze de toekomst? Hoe kan onze samenleving evolueren in 2030?

Van 20 januari tot 30 april 2010 deed de Stichting P&V een oproep tot de in België wonende jongeren, tussen 16 en 26 jaar, om vrij, individueel of in groep, in de vorm van een kort scenario of een synopsis (schriftelijk, audio of visueel) hun visie op de wereld in 2030 weer te geven. Op deze website zijn een honderdtal visies op 2030 gepubliceerd.

Realisatie van twee artistieke producties op basis van de bekroonde synopsissen

Op 26 mei laatstleden hebben de 13 leden van de jury – hoofdzakelijk samengesteld uit verantwoordelijken van jeugdverenigingen - onder het voorzitterschap van Mark Elchardus (VUB), die tevens voorzitter is van de Stichting P&V, twee synopsissen bekroond (een Nederlandstalige en een Franstalige), die als uitgangspunt zullen dienen voor twee artistieke producties. Die zullen worden gerealiseerd door jongeren, die hierin worden bijgestaan door professionele kunstenaars en technici, en zullen op zeer ruime schaal worden verspreid. Het type van artistieke realisatie (film, schouwspel, beeldende kunst, boek, stripverhaal, multimedia, enz.) is volledig vrij.
De realisatie van deze producties zal in oktober 2010 starten en zou in 2011 moeten beëindigd zijn. Over elk van hen zal een filmreportage worden gemaakt.

De laureaten

De laureaten zijn op 5 oktober 2010 in La Maison du Spectacle – La Bellone te Brussel bekendgemaakt. Abraham Franssen (FUSL) en Fons Van Dyck (BBDO) hebben de ingezonden visies voorgesteld en toegelicht. Mark Elchardus (VUB), Olivier Servais (UCL), Rob De Donder (Vlaamse Jeugdraad) en Alexandre Azer-Nissim (Conseil de la Jeunesse) hebben aan het debat dat op die presentatie volgde, deelgenomen.

De Franstalige laureaat is Sylvain Camilleri met zijn synopsis die « Belgindonesië » heet. Sylvain is in 1983 in Marseille geboren en woont sinds een jaar in Brussel. Met veel zin voor humor stelt hij zich de verdwijning van België voor, niet ten gevolge van een scheiding tussen Vlamingen en Walen, maar door een reusachtige tsunami die Indonesië heeft overspoeld en een massale instroom van vluchtelingen naar ons land heeft meegebracht.

Eef Briers, de Nederlandstalige laureate, is in 1987 te Genk geboren. Zij schreef haar scenario « Even bijkletsen » in het raam van een stage die ze liep in de vzw Eeland te Genk. Ze zendt een « mentalmail » naar een vriendin die ze al lange tijd niet meer heeft gezien. Daarin vertelt ze welke veranderingen zich op aarde hebben voorgedaan, sinds haar vriendin naar de “Kroon” is verhuisd, de nieuwe virtuele wereld die de oude fysieke wereld overkoepelt.

De Stichting P&V is een stichting van openbaar nut die door de verzekeringscoöperatie P&V Groep wordt ondersteund. Ze stelt zich tot doel de maatschappelijke betrokkenheid van de jongeren en hun actieve deelneming aan de opbouw van een solidaire wereld te stimuleren. Met haar projecten wil ze het actieve burgerschap ondersteunen en de sociale uitsluiting van de jongeren bestrijden. Haar acties en werking worden geleid door de waarden van de sociale economie: solidariteit, emancipatie, burgerschap en participatie.

Het project « Hoe zie ik mijn wereld in 2030 ? » zet de jongeren aan om na te denken over de wereld van morgen, een kritische blik te werpen op onze huidige maatschappij en zich de toekomst op cre atieve wijze voor te stellen.  Het wil de jongeren aanmoedigen om uiting te geven aan hun toekomstvisie, het debat stimuleren, hun actieve deelneming verhogen, hun creativiteit, talent en inzet voor een betere wereld ontwikkelen. Het wil onze maatschappij tevens bewustmaken van de bekommernissen en verwachtingen van de jongeren.