Disclaimer

P&V beschermt uw privéleven

De sites www.go2030.be, www.stichtingpv.be en de niewsbrief “Echo – de niewsbrief van de Stichting P&V” zijn initiatieven van de Stichting P&V. Via deze rubriek waarborgen we u absolute discretie betreffende alle gegevens die u ons meedeelt, of die we registreren bij uw bezoek aan onze sites.

Bij elk van uw bezoeken aan één van onze sites :

Onze server herkent automatisch een aantal gegevens. Dat zijn onder meer uw domeinnaam, uw IP-adres, de webpagina via dewelke u op onze site terechtgekomen bent, enz. Deze informatie wordt bewaard in een klein tekstbestand (van slechts enkele bites) op uw harde schijf. Een dergelijk bestand heet een " cookie ". U kunt dit bestand op elk ogenblik van uw PC wissen. Het kan trouwens door geen enkele andere website dan de onze worden gelezen.


Door de analyse en het hergebruik van deze cookie wanneer u onze websites bezoekt, kunnen we de navigatiewijzen binnen onze site leren kennen. We behandelen deze gegevens dan ook op een strikt anonieme en puur statistische wijze. Hiermee passen we onze rubrieken aan, evalueren we de aandacht die u aan onze rubrieken besteedt en bieden u de inhoud aan die u het meest interesseert. Daarnaast kunt u met de cookies veel sneller toegang krijgen tot de informatie die u wilt opzoeken. De cookies zorgen er ook voor dat onze site wordt aangepast aan het type internetbrowser dat u gebruikt.

Indien u ons vrijwillig informatie overmaakt :

Het kan gebeuren dat u ons persoonlijke informatie bezorgt bij een contact metde Stichting P&V. Dat kan bijvoorbeeld via e-mail of via het invullen van een formulier. We garanderen u dat die gegevens nooit bij andere organisaties zullen terechtkomen. Dit is voor ons een wezenlijke verbintenis, die we aanduiden met de benaming "verbintenis van niet-verspreiding aan derden".

De informatie wordt wel bewaard in een beveiligde databank, onder meer voor volgende doeleinden :

  • de inhoud van onze sites verbeteren,
  • de web-inhoud voor elke bezoeker personaliseren,
  • u op de hoogte houden over de updating van onze rubrieken,


 
De Stichting P&V (erkend als stichting van openbaar nut) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.


De verwerking van persoonsgegevens geschiedt steeds met de toestemming van de betrokken persoon en alleen in de gevallen bedoeld in artikel 5 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De betrokkene heeft het recht zich tegen de verwerking van die gegevens te verzetten in de gevallen bedoeld in artikel 12 van de wet van 8 december 1992. Hij heeft het recht zich kosteloos en zonder verantwoording daartegen te verzetten indien de persoonsgegevens worden verzameld met het oog op direct marketing.

Toegang tot de gegevens en aanpassingen

Toegang tot de gegevens en aanpassingen
Indien u wenst te reageren op deze vertrouwensverbintenis, indien u vragen hebt over de bescherming van de persoonsgegevens of indien u een opmerking hebt, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen :

 

Stichting P&V
Koningsstraat 151
B - 1210 Brussel
België
Email : stichting@pv.be


Via ditzelfde e-mail-adres kunt u ons eveneens melden dat u geen boodschappen van de Stichting P&V meer wenst te ontvangen. Indien u ons uw exacte personalia opgeeft, verwijderen we u onmiddellijk uit onze databank.

 

We hopen via deze praktijkregels en verbintenissen te voldoen aan de bescherming van uw privéleven. Tevens willen we uw inzagerecht in de door ons opgeslagen gegevens vrijwaren. Ons doel blijft vanzelfsprekend de tevredenheid van onze bezoekers.

 

Wettelijke vermeldingen

 

Stichting P&V
Koningsstraat 151 – 1210 Brussel
www.pv.be

Wettelijk Disclaimer

De verstrekte informatie en aanbevelingen ("Informatie") op deze server www (World Wide Web) worden u te goeder trouw aangeboden.


Deze site bevat hoofdzakelijk informatie over de missie en de verschillende projecten van de Stichting P&V. 


Om de startpagina van uw voorkeur te bewaren, maakt de Stichting P&V gebruik van cookies. Dit zijn minibestandjes die op de harde schijf van uw computer worden bewaard. Deze bestandjes bevatten geen persoonlijke informatie, ze beschadigen uw computer niet en geven niemand toegang tot uw persoonlijke files. Ze dienen enkel om uw voorkeurinstellingen te bewaren en maken een vlotter bezoek aan de website mogelijk. U kan zich tegen het gebruik van cookies wapenen door de configuratie van uw navigatiesoftware aan te passen. Noteer evenwel dat het feit cookies te weigeren u kan verhinderen toegang te krijgen tot sommige functionaliteiten van de website.

 

De informatie die voorkomt in de website wordt geacht correct te zijn op het ogenblik dat u ervan kennis neemt. Stichting P&V staat evenwel niet in voor het exhaustieve karakter en de juistheid van deze informatie. U draagt ten volle de risico’s die het geloof dat u eraan hecht, inhoudt.

Intellectuele eigendomsrechten

 

Auteursrechten


Alle gegevens op deze webserver (documenten vervat in de website, alsmede alle elementen die voor de website vervaardigd werden) zijn eigendom van de Stichting P&V en verbonden partners en zijn onderworpen aan de wetten die het auteursrecht beschermen zodra zij op deze webserver ter beschikking van het publiek worden gesteld. Kopieën van documenten vervat in deze website kunnen enkel genomen worden ter informatie en uitsluitend voor strikt privégebruik. Niemand verkrijgt enige licentie noch enig ander recht dan dat om de website te raadplegen in het kader van de intellectuele eigendomsrechten. De reproductie van documenten van de website is toegestaan voor uitsluitend informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik: elke reproductie en elk gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Hyperlinks

De Stichting P&V wijzen formeel elke aansprakelijkheid af betreffende de inhoud van websites waarnaar zij hyperlinks aanbieden. Deze hyperlinks worden als dienst aangeboden aan de gebruikers van de website van de Stichtiong P&V. De beslissing om de hyperlinks te activeren berust uitsluitend bij de internetgebruikers.

Aansprakelijkheid

De Stichting P&V kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch wettelijk noch contractueel, voor eventuele schade opgelopen ingevolge het gebruik van de website, behoudens ingeval van bedrog of zware fout. De website en al zijn gevolgen zijn onderworpen aan het Belgisch recht.